answer

  • Cho 002 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (đktc) là Cho 002 mol Na 2 CO 3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO 2 thoát ra (đktc) là A. 0672 lít.